Obchodní podmínkyObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
společnosti NÁBYTEK-BOGART
I. Úvodní ustanoveníInternetový obchod provozuje společnost NÁBYTEK-BOGART, sídlem Švabinského 1700/4, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČ 04295501, zaps. Městským úřadem Bruntál (dále jen „prodávající").Kontaktní adresa: Monika Karolina Grata

Švabinského 1700/4 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

e-mail: podpora@nabytek-bogart.cz
tel.: +420 558 080 021

Pracovní doba na telefonní lince +420 558 080 021 je v pracovních dnech Po-Pá v čase 8:00 – 16:00, So- 9:00 – 14:00 hod.


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující"). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky.Kupní smlouva je uzavíraná prostřednictvím on – line obchodu provozovaného prodávajícím. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.nabytek-bogart.cz prostřednictvím webového rozhraní.

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hezkynabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Tyto obchodní podmínky

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

II.Uživatelský účet kupujícího


  1. Smlouvu účastníci uzavírají dálkově, na základě registrace a objednávky zboží kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího. Registrací kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

  2. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, lze uzavírat kupní smlouvu a objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.

  3. Kupující je povinen při registraci a objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně.

  4. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků si hradí kupující sám.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvyProdávající nabízí zboží(nábytek) na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem včetně možných modifikací, rozměrů a materiálů a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou včetně DPH a možností výběru barevného provedení, přičemž jednotlivé barevné provedení se může mírně lišit od skutečnosti. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Smlouva je uzavírána prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího. Objednávané zboží vkládá kupující do elektronického košíku. Kupující si může zboží objednat také :

a) na e-mailové adrese :podpora@nabytek-bogart.cz

b) telefonicky na telefonním čísle  +420 558 080 021. V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.    Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

označení prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů

označení kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů

označení zboží a popis jeho hlavních vlastností

cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní

způsob platby

způsob dodání objednaného zboží


Než kupující objednávku odešle, je mu umožněno kontrolovat, měnit a opravovat údaje vložené do formuláře.

Pouze řádně vyplněná a prodávajícímu doručená objednávka je závazným právním jednáním.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí doručení objednávky.

V závislosti na charakteru objednávky je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Objednávka je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Prodávající umožní spotřebiteli na jeho žádost přístup k obsahu smlouvy.

Objednávka se uzavírá v českém jazyce.

Pokud je prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky kupujícího, bezodkladně o tom kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novou objednávkou a je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany kupujícího. Kupující není povinen částečné plnění své objednávky přijmout, je však povinen o tom prodávajícího bezodkladně vyrozumět.


Zboží doručujeme v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. Doprava zdarma při objednávkách nad 17 000,- Kč s DPH.


IV. Cena a platební podmínkyProdávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Cena nabízeného zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnuje náklady na dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či u řidiče naší přepravní společnosti. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Kupující má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet, v hotovosti, formou splátek nebo prostřednictvím portálu PayU. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

V případě platby v hotovosti probíhá platba při osobním odběru objednan&ea