Obchodní podmínkyObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
společnosti NÁBYTEK-BOGART
I. Úvodní ustanoveníInternetový obchod provozuje společnost NÁBYTEK-BOGART, sídlem Vrbno Pod Pradědem, Námestie sv. Michala 503/17, PSČ: 793 26, IČ 04295501, zaps. Městským úřadem Bruntál (dále jen „prodávající").Kontaktní adresa: Monika Karolina Grata

Námestie sv. Michala 503/17
793 26 Vrbno Pod Pradědem

e-mail: podpora@nabytek-bogart.cz
tel.: +420 558 080 021

Pracovní doba na telefonní lince +420 558 080 021 je v pracovních dnech Po-Pá v čase 8:00 – 16:00, So- 9:00 – 14:00 hod.


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující"). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky.Kupní smlouva je uzavíraná prostřednictvím on – line obchodu provozovaného prodávajícím. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.nabytek-bogart.cz prostřednictvím webového rozhraní.

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hezkynabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Tyto obchodní podmínky

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

II.Uživatelský účet kupujícího


 1. Smlouvu účastníci uzavírají dálkově, na základě registrace a objednávky zboží kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího. Registrací kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

 2. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, lze uzavírat kupní smlouvu a objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.

 3. Kupující je povinen při registraci a objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně.

 4. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků si hradí kupující sám.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvyProdávající nabízí zboží(nábytek) na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem včetně možných modifikací, rozměrů a materiálů a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou včetně DPH a možností výběru barevného provedení, přičemž jednotlivé barevné provedení se může mírně lišit od skutečnosti. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Smlouva je uzavírána prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího. Objednávané zboží vkládá kupující do elektronického košíku. Kupující si může zboží objednat také :

a) na e-mailové adrese :podpora@nabytek-bogart.cz

b) telefonicky na telefonním čísle  +420 558 080 021. V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.  Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

označení prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů

označení kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů

označení zboží a popis jeho hlavních vlastností

cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní

způsob platby

způsob dodání objednaného zboží


Než kupující objednávku odešle, je mu umožněno kontrolovat, měnit a opravovat údaje vložené do formuláře.

Pouze řádně vyplněná a prodávajícímu doručená objednávka je závazným právním jednáním.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí doručení objednávky.

V závislosti na charakteru objednávky je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Objednávka je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Prodávající umožní spotřebiteli na jeho žádost přístup k obsahu smlouvy.

Objednávka se uzavírá v českém jazyce.

Pokud je prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky kupujícího, bezodkladně o tom kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novou objednávkou a je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany kupujícího. Kupující není povinen částečné plnění své objednávky přijmout, je však povinen o tom prodávajícího bezodkladně vyrozumět.


Zboží doručujeme v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. Doprava zdarma při objednávkách nad 17 000,- Kč s DPH.


IV. Cena a platební podmínkyProdávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Cena nabízeného zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnuje náklady na dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či u řidiče naší přepravní společnosti. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Kupující má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet, v hotovosti, formou splátek nebo prostřednictvím portálu PayU. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

V případě platby v hotovosti probíhá platba při osobním odběru objednaného zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. ;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího");
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající může požadovat zálohu za zboží objednané na míru podle osobité specifikace kupujícího (matrace na míru, koberce, čalouněný nábytek a pod.)

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.


 


V. Dodací podmínky


Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu. V případě dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, zavazuje se kupující zaplatit dopravné, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě a na hmotnosti zboží. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti, svých provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu.

Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. Dodací lhůty platí za podmínky obdržení všech podkladů stanovených v kupní smlouvě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen ani v dodatečné 30 denní lhůtě odeslat objednané zboží kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na opakované dodání v plné výši. Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od momentu, kdy mu bylo sdělena možnost jeho odběru, je povinen uhradit skladovací náklady, a to ve výši 100,- Kč za každý započatý den. V případě, že tak kupující neučiní ani v náhradní přiměřené poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

O termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat 1-2 dny předem na jeho telefon a v případě, že hovor nepřijme, pak též SMS zprávou a zprávou na jeho e-mailovou adresu.VI. Záruční doba


U kupujícího, který je fyzickou osobou a nakupuje výrobky ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky ve smyslu Obchodního zákoníku (právnická osoba), činí záruční doba 6 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.VII. Nárok na uplatnění záruky


Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.
Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).
Pokud zákazník zjistí zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučujeme následující postup: zásilku odmítnout převzít a provést zápis o škodě. Pokud nezjistíte poškození ihned, můžete provést reklamaci do tří pracovních dnů. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník v tomto případě informuje reklamační oddělení e-shopu společnosti Nábytek-Bogart o poškození zásilky (info
@nabytek-bogart.cz). Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety na emailovou adresu : info@nabytek-bogart.cz

Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě jiné.

Způsoby vyřizování reklamací

 1. Je-li vada, která je předmětem stížnosti, dle hodnocení výrobce, odstranitelná, bude oprava provedena na místě. V ostatních případech se bude konat oprava výrobku u výrobce.

 2. Způsob vyřizování reklamace určuje výrobce.

 3. Kupující má povinnost vydat nábytek nebo jeho části zástupci výrobce, z důvodu převezení k opravě.

 4. Výrobce nemusí poskytnout kupujícímu náhradní nábytek na dobu opravy.

 5. Odmítnutí poskytnutí výrobku (nebo jeho části) k opravě ve výrobním závodě, nebo neumožnění opravy přímo u zákazníka, je považováno za porušení záručních podmínek.

 6. Kupující ztrácí nárok na záruční opravu v případě jestliže neumožní sjednanou návštěvu technika.

 7. Výrobce nenese odpovědnost za závady o kterých kupující věděl nebo byl na ně upozorněn (kus nábytku z expozice, poškození atd.).

 8. Reklamace koupelnového a kuchyňského nábytku, z důvodu nabobtnání nebudou uznány. Koupelnový a kuchyňský nábytek není voděodolný, má pouze zvýšenou odolnost proti vlhkosti.

 9. Nábytek si zkontrolujte hned při převzetí. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pokud je zjištěno poškození je nutno okamžitě vypsat protokol o poškození.

 10. Reklamaci vzhledu a barvy z důvodu jiného nastavení zobrazovacího zařízení klienta nebude přihlédnuto.

Prodávající vadný nábytek vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze nábytek řádně užívat.

VIII. Odpovědnost za vady


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

a) nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
b) poškozením zboží v případě vlastní přepravy
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží
e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami
f) technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
g) nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
h) uplynutím záruční doby

Záruka se nevztahuje na závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.