Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky (platné do 16.06.2023)

 
1. Úvodní ustanovení
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") platí pro internetový obchod, který je provozován na adrese www.nabytek-bogart.cz prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem je Monika Karolina Grata, se sídlem Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Ostravy (dále jen „Prodávající").
 
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01. 09. 2021 a Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat dle svého uvážení. Změny těchto VOP budou zveřejněny na internetových stránkách: www.nabytek-bogart.cz. Případné změny a doplnění těchto VOP se nebudou vztahovat na objednávky zboží učiněné před účinností těchto změn či doplnění.
 
Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který je spotřebitelem, přičemž se za spotřebitele považuje každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále jen „Kupující").
 
VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").  
 
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 
Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní www.nabytek-bogart.cz je informativního charakteru. Jednotlivá provedení vyobrazeného zboží se mohou mírně lišit od skutečnosti. Kupující bere na vědomí, že ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije a prezentace zboží není nabídkou ve smyslu tohoto ustanovení.
 
K objednání zboží dojde tak, že Kupující vybrané zboží vloží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího. Kupující si může zboží objednat také:
 
a) na emailové adrese: [email protected], nebo
 
b) na telefonním čísle +420 558 080 021
 
Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:
 
 • označení Prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů;
 • označení Kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů;
 • označení zboží a popis jeho hlavních vlastností;
 • cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní;
 • způsob platby;
 • způsob dodání objednaného zboží.
 
Před odesláním objednávky si Kupující může zkontrolovat všechny vložené údaje a případně je měnit. Kupující je povinen při objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje. Objednávku Kupující provede kliknutím na tlačítko „Objednávám", kdy dojde k odeslání objednávky. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky, kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy Prodávající objednávku Kupujícího závazně potvrdí. Náležitosti kupní smlouvy jsou sjednány dle náležitostí stanovených občanským zákoníkem ve smyslu ustanovení § 1726.
 
Prodávající si vyhrazuje právo na omezení počtu kusů určitého zboží, které si Kupující může zakoupit při nákupu zboží na webovém rozhraní obchodu. Toto omezení bude uvedeno u nabídky dotčeného zboží.
 
Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu neprodleně zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení bude aktuální znění VOP.
 
Pokud není čalouněný nábytek skladem, je vyroben podle požadavku Kupujícího v jím vybraném provedení jako objednávka vytvořena na míru. Kupující bere na vědomí, že práva a povinnosti vzniklé z toho smluvního vztahu se budou řídit ustanovením smlouvy o dílo. V závislosti na charakteru objednávky je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a zaslání přiměřené zálohy pro započetí realizace objednávky. V takovémto případě bere Kupující na vědomí, že nemůže v souladu s § 1837 písm. d) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, poskytnutá záloha je v takovém případě nevratná.
 
Pokud je Prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky Kupujícího, bezodkladně o tom Kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. Kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novou objednávkou a je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany Kupujícího. Kupující není povinen částečné plnění své objednávky přijmout, je však povinen o tom Prodávajícího bezodkladně vyrozumět.
 
Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného plnění a splnění případných povinností z odpovědnosti za vady a není přístupná třetím stranám. Prodávající umožní Kupujícímu na jeho žádost zpřístupnění obsahu kupní smlouvy, která se uzavírá v českém jazyce.

3. Uživatelský účet Kupujícího
 
Kupní smlouva se uzavírá přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu a je možné ji uzavřít i bez registrace Kupujícího. Po vyplnění elektronického registračního formuláře Kupujícím je Kupující zaevidován v informačním systému Prodávajícího. Registrací Kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

4. Vlastnictví zboží
 
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou. Kupujícímu je zboží odevzdáno okamžikem, kdy mu ho dopravce předá.

5. Cena a platební podmínky
 
Kupní cenu může Kupující zaplatit:
 
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího (dále jen „účet Prodávajícího"),
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 
V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno Prodávajícím na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž Kupující platí za zboží při jeho převzetí. Limit pro platbu v hotovosti je stanoven na 30.000 Kč.
 
V případě platby převodem na účet je Kupující povinen uhradit kupní cenu na účet Prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná Prodávajícím Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky, kupní cena je splatná do 7 dnů společně s uvedením variabilního symbolu platby, lhůta k zaplacení běží od doručení zálohové faktury Kupujícímu. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, po připsání stanovené částky na účet Prodávajícího bude zboží Prodávajícím expedováno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
 
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
Všechny ceny zboží jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH a dalších poplatků, které je Kupující případně povinen za zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s originálem daňového dokladu.
 
Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v internetovém obchodě, včetně změn kupní ceny. Kupní cena akčního zboží, zboží ve výprodeji nebo zboží nabízeného v rámci letákových akcí platí pro počet akčních kusů, který je v nabídce vždy určen, po určenou dobu, případně do vyprodání zásob. Kupní cena je platná v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě prokazatelného omylu (např. nepřiměřeného snížení kupní ceny zboží, kdy cena zboží je uvedena jako 0,- Kč nebo chybí jedna nula), bude Prodávající kontaktovat Kupujícího bez zbytečného odkladu a objednávka bude realizována na základě případné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.   
 
Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 
Prodávající je oprávněn požadovat zálohu za zboží objednané na míru podle osobité specifikace Kupujícího (matrace na míru, koberce, čalouněný nábytek apod.)
 
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
Způsob úhrady si Kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.

6. Dodací podmínky
 
Prodávající zajistí dodání zboží (přepravu zboží) na území České republiky na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (místo určení). Kupující v objednávce uvede kontaktní údaje,  které jsou nezbytné k úspěšné přepravě zboží, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení zboží a e-mailovou adresu. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě a na hmotnosti zboží.
 
Prodávající zboží dodává dle dostupnosti, svých provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu. Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť.
 
Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu a telefon uvedený Kupujícím v objednávce. Pokud kupující tento termín potvrdí, zboží je expedováno a Kupující následně zboží nepřevezme, mohou mu být účtovány náklady spojené s dopravou a expedicí zboží jako marné doručení zboží. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Pokud kupující odmítne termín doručení a následně odmítne i náhradní termín doručení nabídnutý Prodávajícím, může být ze strany prodávajícího účtován poplatek za skladování 100 Kč/den počínaje prvním dnem od nabídnutého náhradního termínu doručení nebo může Prodávající vyžadovat platbu zálohy ve výši 30% ceny objednávky předem na bankovní účet.
 
Provedení přepravy může být zajištěno Prodávajícím prostřednictvím svého smluvního partnera (dále jen „Dopravce"). O přesném termínu dodání bude Kupující informován Dopravcem pomocí krátké textové zprávy. Kupující je povinen zajistit v tomto termínu převzetí zboží.
 
Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.
 
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající není schopen ani v dodatečné 30 denní lhůtě odeslat objednané zboží Kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 
Kupující je povinen si zaplacené a dodané zboží převzít od Dopravce. Pokud si Kupující přeje znovu zboží doručit, může být Prodávajícím vyžadována platba zálohy 30% ceny objednávky předem na bankovní účet.
 
Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu a počet dodaných kusů. Dopravce poskytne Kupujícímu přiměřený čas ke kontrole. V přepravním dokumentu (dále jen „Dodací list") Kupující potvrdí svým podpisem správnost dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží a že není viditelně poškozené. Pokud je zboží nekompletní nebo je viditelně poškozené, Kupující uvede v Dodacím listě zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. Kupující má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném zboží v době od převzetí zboží Dopravcem od Prodávajícího do doby převzetí zboží Kupujícím od Dopravce.
 
Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Kupující Prodávajícímu Dodací list, v případě nekompletní nebo viditelně poškozené zásilky zboží se zápisem o nekompletnosti nebo poškození zboží, a případně fotodokumentaci poškozeného zboží. Prodávající vyřídí uplatněné právo na náhradu škody do 30 dnů od jeho uplatnění.
 
Součástí dodávky není montáž ani instalace zboží. Společně se zbožím Kupující obdrží návod na montáž a používání zboží v českém jazyce.
 
Za zpoždění v dodávce zboží zaviněné udáním nekompletních kontaktních údajů Kupujícím Prodávající neodpovídá. Na pozdější reklamace viditelného poškození a nekompletnosti zboží způsobené během přepravy, které bylo převzato Kupujícím jako bezvadné a kompletní, nebude brán zřetel. Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují tyto VOP, ale Reklamační řád.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
 
Od uzavřené kupní smlouvy je Kupující oprávněn odstoupit kdykoliv před dodáním zboží bez udání důvodu na infolince +420 558 080 021 nebo na prostřednictvím emailové adresy [email protected], nebo v písemné podobě na adresu provozovny.
 
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, v tomto případě běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Tímto odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 
Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení ve 14 denní lhůtě, Prodávající mu vrátí kupní cenu a další platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak.
 
Kupující nese při odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud Kupující odstoupí pouze od části kupní smlouvy, vrací Prodávající kupní cenu vraceného zboží. Další platby Prodávající vrací pouze ve výši rozdílu, pokud by se Kupující odstoupením části smlouvy dostal do nižší cenové hladiny ceny dopravy. Prodávající v tomto případě vrací rozdíl mezi těmito cenovými hladinami.
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti, vrácené zboží nesmí vykazovat známky užívání. V tomto případě si Prodávající vyhrazuje právo jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené snížením hodnoty zboží proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
 
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.
 
Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud dodavatel není schopen dodat Prodávajícímu zboží za původně udávanou cenu a také v případě zjevné chyby v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 
Za zjevnou chybu v kupní ceně zboží se považuje například o jednu číslici (řád) nižší kupní cena, než je obvyklé (tj. když při zadávání ceny „vypadne" jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší kupní cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.
 
Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že se informace o Kupujícím dle článku 2 těchto VOP ukáží jako nepravdivá nebo vzniknou-li důvodné pochybnosti ohledně pravdivosti či úplnosti těchto informací, zejména pochybnosti týkající úplnosti, správnosti či pravdivosti osobních údajů. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo pozastavit vyřízení objednávky a dodání zboží Kupujícímu do doby vyjasnění vzniklých pochybností ohledně pravdivosti či úplnosti informací poskytnutých Kupujícím dle článku 2 těchto VOP.
 
Prodávající je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že v době připravování objednávky není skladem zboží do hodnoty 1.000 Kč včetně DPH za kus, které svojí funkčností nesouvisí se zbytkem objednávky. V tomto případě Prodávající odstupuje od kupní smlouvy pouze na dané zboží.
 
V případě, že se Prodávající rozhodne využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, a to v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, na bankovní účet, který Kupující Prodávajícímu písemně (emailem) sdělí, pokud není dohodnuto jinak.


9. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 • Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím orgánu státní správy:
  Česká obchodní inspekce (www.coi.cz),
  Štěpánská 567/15
  120 00 Praha 2

  telefon: +420 296 366 360,
  ID datové schránky: x7cab34;
  e-mail: [email protected]

 • Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

 • Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

Všeobecné obchodní podmínky (platné od 17.06.2023)


1. Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") platí pro internetový obchod, který je provozován na adrese www.nabytek-bogart.cz prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem je Monika Karolina Grata, se sídlem Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Ostravy (dále jen „Prodávající").

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17. 06. 2023 a Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat dle svého uvážení. Změny těchto VOP budou zveřejněny na internetových stránkách: www.nabytek-bogart.cz. Případné změny a doplnění těchto VOP se nebudou vztahovat na objednávky zboží učiněné před účinností těchto změn či doplnění.

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který je spotřebitelem, přičemž se za spotřebitele považuje každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále jen „Kupující").

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění účinném v momentě odeslání objednávky. Jakékoli případné dodatkové požadavky Kupujícího uvedené v poznámce k objednávce nejsou pro Prodávajícího závazné a mají pouze informační charakter.

Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem.


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní www.nabytek-bogart.cz je informativního charakteru. Jednotlivá provedení vyobrazeného zboží se mohou mírně lišit od skutečnosti. Kupující bere na vědomí, že ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije a prezentace zboží není nabídkou ve smyslu tohoto ustanovení.

K objednání zboží dojde tak, že Kupující vybrané zboží vloží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího. Kupující si může zboží objednat také:

a) na emailové adrese: [email protected], nebo

b) na telefonním čísle +420 558 080 021. [email protected]

Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

označení Prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů;

označení Kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů;

označení zboží a popis jeho hlavních vlastností;

cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní;

způsob platby;

způsob dodání objednaného zboží.

Před odesláním objednávky si Kupující může zkontrolovat všechny vložené údaje a případně je měnit. Kupující je povinen při objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje. Objednávku Kupující provede kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě", kdy dojde k odeslání objednávky. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky, kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy Prodávající objednávku Kupujícího závazně potvrdí. Náležitosti kupní smlouvy jsou sjednány dle náležitostí stanovených občanským zákoníkem ve smyslu ustanovení § 1726.

Prodávající si vyhrazuje právo na omezení počtu kusů určitého zboží, které si Kupující může zakoupit při nákupu zboží na webovém rozhraní obchodu. Toto omezení bude uvedeno u nabídky dotčeného zboží.

Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu neprodleně zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení bude aktuální znění VOP.

Pokud není čalouněný nábytek skladem, je vyroben podle požadavku Kupujícího v jím vybraném provedení jako objednávka vytvořena na míru. Kupující bere na vědomí, že práva a povinnosti vzniklé z toho smluvního vztahu se budou řídit ustanovením smlouvy o dílo. V závislosti na charakteru objednávky je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a zaslání přiměřené zálohy pro započetí realizace objednávky. V takovémto případě bere Kupující na vědomí, že nemůže v souladu s § 1837 písm. d) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, poskytnutá záloha je v takovém případě nevratná.

Pokud je Prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky Kupujícího, bezodkladně o tom Kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. Kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novou objednávkou a je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany Kupujícího. Kupující není povinen částečné plnění své objednávky přijmout, je však povinen o tom Prodávajícího bezodkladně vyrozumět.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného plnění a splnění případných povinností z odpovědnosti za vady a není přístupná třetím stranám. Prodávající umožní Kupujícímu na jeho žádost zpřístupnění obsahu kupní smlouvy, která se uzavírá v českém jazyce.


3. Uživatelský účet Kupujícího

 

Kupní smlouva se uzavírá přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu a je možné ji uzavřít i bez registrace Kupujícího. Po vyplnění elektronického registračního formuláře Kupujícím je Kupující zaevidován v informačním systému Prodávajícího. Registrací Kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.


4. Vlastnictví zboží

 

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou. Kupujícímu je zboží odevzdáno okamžikem, kdy mu ho dopravce předá.


5. Cena a platební podmínky

 

Kupní cenu může Kupující zaplatit:

v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,

bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího (dále jen „účet Prodávajícího"),

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno Prodávajícím na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž Kupující platí za zboží při jeho převzetí. Limit pro platbu v hotovosti je stanoven na 30.000 Kč.

V případě platby převodem na účet je Kupující povinen uhradit kupní cenu na účet Prodávajícího dle údajů k platbě odeslaných mailem a dle pro forma faktury, která bude po vyžádání zaslaná Prodávajícím Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky, kupní cena je splatná do 7 dnů společně s uvedením variabilního symbolu platby, lhůta k zaplacení běží od vytvoření objednávky Kupujícím. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, po připsání stanovené částky na účet Prodávajícího bude zboží Prodávajícím expedováno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. V případě, že Kupující neuhradí celou kupní cenu do dne splatnosti vystavené proforma faktury nebo do 7 dnů od vytvoření objednávky, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Všechny ceny zboží jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH a dalších poplatků, které je Kupující případně povinen za zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s originálem daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v internetovém obchodě, včetně změn kupní ceny. Kupní cena akčního zboží, zboží ve výprodeji nebo zboží nabízeného v rámci letákových akcí platí pro počet akčních kusů, který je v nabídce vždy určen, po určenou dobu, případně do vyprodání zásob. Kupní cena je platná v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě prokazatelného omylu (např. nepřiměřeného snížení kupní ceny zboží, kdy cena zboží je uvedena jako 0,- Kč nebo chybí jedna nula), bude Prodávající kontaktovat Kupujícího bez zbytečného odkladu a objednávka bude realizována na základě případné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu za zboží objednané na míru podle osobité specifikace Kupujícího (matrace na míru, koberce, čalouněný nábytek apod.)

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Způsob úhrady si Kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.


6. Dodací podmínky

 

Prodávající zajistí dodání zboží (přepravu zboží) na území České republiky na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (místo určení). Kupující v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě zboží, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení zboží a e-mailovou adresu. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě a na hmotnosti zboží.Prodávající zboží dodává dle dostupnosti, svých provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu. Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. V případě, že objednávka obsahuje více kusů zboží s rozdílnými dodacími lhůtami, je dodací lhůtou vždy nejdelší z těchto lhůt.

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu a telefon uvedený Kupujícím v objednávce. Pokud kupující tento termín potvrdí, zboží je expedováno a Kupující následně zboží nepřevezme, mohou mu být účtovány náklady spojené s dopravou a expedicí zboží jako marné doručení zboží. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Pokud Kupující odmítne termín doručení a následně odmítne i náhradní termín doručení nabídnutý Prodávajícím nebo požaduje odklad doručení o více než 14 dní, může být ze strany prodávajícího účtován poplatek za skladování 100 Kč/den počínaje prvním dnem od nabídnutého náhradního termínu doručení nebo 15. dnem od prvního nabídnutého termínu v případě požadavku Kupujícího na odklad doručení o více než 14 dní nebo může Prodávající vyžadovat platbu zálohy ve výši 30% ceny objednávky předem na bankovní účet.


Pokud si kupující přeje prodloužit dodací dobu o více než 30 dnů než je předpokládaná maximální dodací doba objednávky, bude k objednávce účtován poplatek za skladování ve výši 5 procent ceny objednávky za každý započatý měsíc od 31. dne od předpokládané maximální dodací doby objednávky, kupující je v takovém případě povinen uhradit celou cenu objednávky předem.

Provedení přepravy může být zajištěno Prodávajícím prostřednictvím svého smluvního partnera (dále jen „Dopravce"). O přesném termínu dodání bude Kupující informován Dopravcem a to na emailovou adresu a telefon uvedený Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zajistit v tomto termínu převzetí zboží. Termín a čas doručení zboží stanovuje Prodávající nebo Dopravce. Pokud je to možné, může být vyhověno požadavku Zákazníka na vlastní termín dodání, toto však Prodávající ani Dopravce negarantují a termín doručení zboží proto vždy záleží na kapacitních možnostech Prodávajícího a/nebo Dopravce.


Kupující odpovídá za to, že na místo určení je zboží možné doručit nákladním vozem. Pokud do daného místa není možný dojezd nákladním vozem (a to do jeho bezprostřední blízkosti), bude zboží doručeno na nejbližší místo, na které lze nákladním vozem dojet. Prodávající nabízí za příplatek nadstandardní formu dopravy, kterou je „Pomoc s výnosem" a „Výnos nábytku", kterou je v případě zájmu Kupujícím nutno objednat předem. Bez Pomoci s výnosem nebo Výnosu je zboží vydáváno řidičem dopravujícím objednávku u nákladního vozu v nejbližším místě k místu určení, kde může nákladní vozidlo zastavit. Dojezd do hůře přístupných míst posuzuje na místě řidič. V případě objednané služby Pomoci s výnosem je zboží vynášeno řidičem spolu s Kupujícím nebo osobou jím určenou. V případě objednané služby Výnosu nábytku je zboží vynášeno samotným řidičem nebo řidičem spolu s jeho závozníkem. Při objednaných službách Pomoci s výnosem a Výnosu Kupující odpovídá za logistickou připravenost cesty k místu určení, tj. zajištění, že zboží např. projde dveřmi, je možné jej přenést po schodišti či jiných společných prostorách a na daném místě určení je dostatek volného prostoru pro jeho uložení. Vyskytne-li se při doručení zboží při Pomoci s výnosem nebo Výnosem z tohoto důvodu překážka, která brání dalšímu výnosu, je zboží doručeno jen před první takovou překážku a tím je služba Pomoci s Výnosem nebo Výnosu považována za vykonanou a zboží doručeno.Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající není schopen ani v dodatečné 30 denní lhůtě odeslat objednané zboží Kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Kupující je povinen si zaplacené a dodané zboží převzít od Dopravce. Pokud si Kupující přeje znovu zboží doručit, může být Prodávajícím vyžadována platba zálohy 30% ceny objednávky předem na bankovní účet.

Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu a počet dodaných kusů. Dopravce poskytne Kupujícímu přiměřený čas ke kontrole. V přepravním dokumentu (dále jen „Dodací list") Kupující potvrdí svým podpisem správnost dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží a že není viditelně poškozené. Pokud je zboží nekompletní nebo je viditelně poškozené, Kupující uvede v Dodacím listě zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. Kupující má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném zboží v době od převzetí zboží Dopravcem od Prodávajícího do doby převzetí zboží Kupujícím od Dopravce.

Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Kupující Prodávajícímu Dodací list, v případě nekompletní nebo viditelně poškozené zásilky zboží se zápisem o nekompletnosti nebo poškození zboží, a případně fotodokumentaci poškozeného zboží. Prodávající vyřídí uplatněné právo na náhradu škody do 30 dnů od jeho uplatnění.

Součástí dodávky není montáž ani instalace zboží. Společně se zbožím Kupující obdrží návod na montáž a používání zboží v českém jazyce.


Za zpoždění v dodávce zboží zaviněné udáním nekompletních kontaktních údajů Kupujícím Prodávající neodpovídá. Na pozdější reklamace viditelného poškození a nekompletnosti zboží způsobené během přepravy, které bylo převzato Kupujícím jako bezvadné a kompletní, nebude brán zřetel. Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují tyto VOP, ale Reklamační řád.


7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 

Od uzavřené kupní smlouvy je Kupující oprávněn odstoupit kdykoliv před dodáním zboží bez udání důvodu na infolince +420 558 080 021 nebo na prostřednictvím emailové adresy [email protected], nebo v písemné podobě na adresu provozovny.

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, v tomto případě běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Tímto odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (např. jeho vyplněním a odesláním mailem), není to však jeho povinností.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení ve 14 denní lhůtě, Prodávající mu vrátí kupní cenu a další platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak.

Kupující nese při odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku přímé náklady spojené s vrácením zboží a bere na vědomí, že nemůže-li být pro svou povahu zboží vráceno obvyklou poštovní cestou, činí výše těchto nákladů částku [ceník]. Pokud Kupující odstoupí pouze od části kupní smlouvy, vrací Prodávající kupní cenu skutečně vraceného zboží. Další platby, spojené s dodáním zboží Kupujícímu, vrací Prodávající pouze ve výši rozdílu, pokud by se Kupující odstoupením od části smlouvy dostal do nižší cenové hladiny ceny dopravy. Prodávající v tomto případě vrací rozdíl mezi těmito cenovými hladinami.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.


Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti, vrácené zboží nesmí vykazovat známky užívání. V tomto případě si Prodávající vyhrazuje právo jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené snížením hodnoty zboží proti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy bezodkladně informovat prodávajícího prostřednictvím telefonního čísla +420 558 080 021 či e-mailu [email protected] po odeslání zboží zpět prodávajícímu tomuto rovněž sdělit sledovací číslo zásilky.


8. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud dodavatel není schopen dodat Prodávajícímu zboží za původně udávanou cenu a také v případě zjevné chyby v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v kupní ceně zboží se považuje například o jednu číslici (řád) nižší kupní cena, než je obvyklé (tj. když při zadávání ceny „vypadne" jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší kupní cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že se informace o Kupujícím dle článku 2 těchto VOP ukáží jako nepravdivá nebo vzniknou-li důvodné pochybnosti ohledně pravdivosti či úplnosti těchto informací, zejména pochybnosti týkající úplnosti, správnosti či pravdivosti osobních údajů. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo pozastavit vyřízení objednávky a dodání zboží Kupujícímu do doby vyjasnění vzniklých pochybností ohledně pravdivosti či úplnosti informací poskytnutých Kupujícím dle článku 2 těchto VOP.

Prodávající je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že v době připravování objednávky není skladem zboží do hodnoty 1.000 Kč včetně DPH za kus, které svojí funkčností nesouvisí se zbytkem objednávky. V tomto případě Prodávající odstupuje od kupní smlouvy pouze na dané zboží.

V případě, že se Prodávající rozhodne využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, a to v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14dnů od odstoupení od smlouvy, na bankovní účet, ze kterého byla objednávka placena nebo který Kupující Prodávajícímu písemně (emailem) sdělí, pokud není dohodnuto jinak.9. Závěrečná ustanovení

 


Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím orgánu státní správy:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz),

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

telefon: +420 296 366 360,

ID datové schránky: x7cab34;

e-mail: [email protected]

Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Kontaktní údaje Prodávajícího:


Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov

IČO:04295501

DIČ:CZ683715731

tel: +420558080021

e-mail:[email protected]Všeobecné obchodní podmínky pro kupujícího, který není spotřebitelem

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") platí pro internetový obchod, který je provozován na adrese www.nabytek-bogart.cz prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu"). Provozovatelem je Monika Karolina Grata, se sídlem Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Ostravy (dále jen „Prodávající").

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 17. 06. 2023 a Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat dle svého uvážení. Změny těchto VOP budou zveřejněny na internetových stránkách: www.nabytek-bogart.cz. Případné změny a doplnění těchto VOP se nebudou vztahovat na objednávky zboží učiněné před účinností těchto změn či doplnění.

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti a není považován podle platných právních předpisů za spotřebitele. (dále jen „Kupující").

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Na vztahy mezi podnikateli se nepoužijí ty ustanovení občanského zákoníku, které chrání spotřebitele, ani zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Ani jedna ze smluvních stran není v daném případě považována za stranu slabší.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění účinném v momentě odeslání objednávky. Jakékoli případné dodatkové požadavky Kupujícího uvedené v poznámce k objednávce nejsou pro Prodávajícího závazné a mají pouze informační charakter.

Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem.


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní www.nabytek-bogart.cz je informativního charakteru. Jednotlivá provedení vyobrazeného zboží se mohou mírně lišit od skutečnosti. Kupující bere na vědomí, že ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije a prezentace zboží není nabídkou ve smyslu tohoto ustanovení.

K objednání zboží dojde tak, že Kupující vybrané zboží vloží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího. Kupující si může zboží objednat také:

a) na emailové adrese: [email protected], nebo

b) na telefonním čísle +420 558 080 021. [email protected]

Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

označení Prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů;

označení Kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů;

označení zboží a popis jeho hlavních vlastností;

cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní;

způsob platby;

způsob dodání objednaného zboží.

Před odesláním objednávky si Kupující může zkontrolovat všechny vložené údaje a případně je měnit. Kupující je povinen při objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje. Objednávku Kupující provede kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě", kdy dojde k odeslání objednávky. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky, kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy Prodávající objednávku Kupujícího závazně potvrdí. Náležitosti kupní smlouvy jsou sjednány dle náležitostí stanovených občanským zákoníkem ve smyslu ustanovení § 1726.

Prodávající si vyhrazuje právo na omezení počtu kusů určitého zboží, které si Kupující může zakoupit při nákupu zboží na webovém rozhraní obchodu. Toto omezení bude uvedeno u nabídky dotčeného zboží.

Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu neprodleně zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení bude aktuální znění VOP.

Pokud není čalouněný nábytek skladem, je vyroben podle požadavku Kupujícího v jím vybraném provedení jako objednávka vytvořena na míru. Kupující bere na vědomí, že práva a povinnosti vzniklé z toho smluvního vztahu se budou řídit ustanovením smlouvy o dílo. V závislosti na charakteru objednávky je Prodávající oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a zaslání přiměřené zálohy pro započetí realizace objednávky. V takovémto případě bere Kupující na vědomí, že nemůže v souladu s § 1837 písm. d) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, poskytnutá záloha je v takovém případě nevratná.

Pokud je Prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky Kupujícího, bezodkladně o tom Kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. Kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novou objednávkou a je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany Kupujícího.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného plnění a splnění případných povinností z odpovědnosti za vady a není přístupná třetím stranám. Prodávající umožní Kupujícímu na jeho žádost zpřístupnění obsahu kupní smlouvy, která se uzavírá v českém jazyce.


3. Uživatelský účet Kupujícího

 

Kupní smlouva se uzavírá přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu a je možné ji uzavřít i bez registrace Kupujícího. Po vyplnění elektronického registračního formuláře Kupujícím je Kupující zaevidován v informačním systému Prodávajícího. Registrací Kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.


4. Vlastnictví zboží

 

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou. Kupujícímu je zboží odevzdáno okamžikem, kdy mu ho dopravce předá.


5. Cena a platební podmínky

 

Kupní cenu může Kupující zaplatit:

v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,

bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího (dále jen „účet Prodávajícího"),

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno Prodávajícím na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž Kupující platí za zboží při jeho převzetí. Limit pro platbu v hotovosti je stanoven na 30.000 Kč.

V případě platby převodem na účet je Kupující povinen uhradit kupní cenu na účet Prodávajícího dle údajů k platbě odeslaných mailem a dle pro forma faktury, která bude po vyžádání zaslaná Prodávajícím Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky, kupní cena je splatná do 7 dnů společně s uvedením variabilního symbolu platby, lhůta k zaplacení běží od vytvoření objednávky Kupujícím. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, po připsání stanovené částky na účet Prodávajícího bude zboží Prodávajícím expedováno na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. V případě, že Kupující neuhradí celou kupní cenu do 7 dnů od vytvoření objednávky, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Všechny ceny zboží jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH a dalších poplatků, které je Kupující případně povinen za zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s originálem daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v internetovém obchodě, včetně změn kupní ceny. Kupní cena akčního zboží, zboží ve výprodeji nebo zboží nabízeného v rámci letákových akcí platí pro počet akčních kusů, který je v nabídce vždy určen, po určenou dobu, případně do vyprodání zásob. Kupní cena je platná v době objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě prokazatelného omylu (např. nepřiměřeného snížení kupní ceny zboží, kdy cena zboží je uvedena jako 0,- Kč nebo chybí jedna nula), bude Prodávající kontaktovat Kupujícího bez zbytečného odkladu a objednávka bude realizována na základě případné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Prodávající je oprávněn požadovat zálohu za zboží objednané na míru podle osobité specifikace Kupujícího (matrace na míru, koberce, čalouněný nábytek apod.)

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Způsob úhrady si Kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.


6. Dodací podmínky

 

Prodávající zajistí dodání zboží (přepravu zboží) na území České republiky na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (místo určení). Kupující v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě zboží, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu místa doručení zboží a e-mailovou adresu. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě a na hmotnosti zboží.Prodávající zboží dodává dle dostupnosti, svých provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu. Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. V případě, že objednávka obsahuje více kusů zboží s rozdílnými dodacími lhůtami, je dodací lhůtou vždy nejdelší z těchto lhůt.

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu a telefon uvedený Kupujícím v objednávce. Pokud kupující tento termín potvrdí, zboží je expedováno a Kupující následně zboží nepřevezme, mohou mu být účtovány náklady spojené s dopravou a expedicí zboží jako marné doručení zboží. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Pokud kupující odmítne termín doručení a následně odmítne i náhradní termín doručení nabídnutý Prodávajícím, může být ze strany prodávajícího účtován poplatek za skladování 100 Kč/den počínaje prvním dnem od nabídnutého náhradního termínu doručení nebo může Prodávající vyžadovat platbu zálohy ve výši 30% ceny objednávky předem na bankovní účet.

Pokud si kupující přeje prodloužit dodací dobu o více než 30 dnů než je předpokládaná maximální dodací doba objednávky, bude k objednávce účtován poplatek za skladování ve výši 5 procent ceny objednávky za každý započatý měsíc od 31. dne od předpokládané maximální dodací doby objednávky, kupující je v takovém případě povinen uhradit celou cenu objednávky předem.


Provedení přepravy může být zajištěno Prodávajícím prostřednictvím svého smluvního partnera (dále jen „Dopravce"). O přesném termínu dodání bude Kupující informován Dopravcem a to na emailovou adresu a telefon uvedený Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zajistit v tomto termínu převzetí zboží. Termín a čas doručení zboží stanovuje Prodávající nebo Dopravce. Pokud je to možné, může být vyhověno požadavku Zákazníka na vlastní termín dodání, toto však Prodávající ani Dopravce negarantují a termín doručení zboží proto vždy záleží na kapacitních možnostech Prodávajícího a/nebo Dopravce.


Kupující odpovídá za to, že na místo určení je zboží možné doručit nákladním vozem. Pokud do daného místa není možný dojezd nákladním vozem (a to do jeho bezprostřední blízkosti), bude zboží doručeno na nejbližší místo, na které lze nákladním vozem dojet. Prodávající nabízí za příplatek nadstandardní formu dopravy, kterou je „Pomoc s výnosem" a „Výnos nábytku", kterou je v případě zájmu Kupujícím nutno objednat předem. Bez Pomoci s výnosem nebo Výnosu je zboží vydáváno řidičem dopravujícím objednávku u nákladního vozu v nejbližším místě k místu určení, kde může nákladní vozidlo zastavit. Dojezd do hůře přístupných míst posuzuje na místě řidič. V případě objednané služby Pomoci s výnosem je zboží vynášeno řidičem spolu s Kupujícím nebo osobou jím určenou. V případě objednané služby Výnosu nábytku je zboží vynášeno samotným řidičem nebo řidičem spolu s jeho závozníkem. Při objednaných službách Pomoci s výnosem a Výnosu Kupující odpovídá za logistickou připravenost cesty k místu určení, tj. zajištění, že zboží např. projde dveřmi, je možné jej přenést po schodišti či jiných společných prostorách a na daném místě určení je dostatek volného prostoru pro jeho uložení. Vyskytne-li se při doručení zboží při Pomoci s výnosem nebo Výnosem z tohoto důvodu překážka, která brání dalšímu výnosu, je zboží doručeno jen před první takovou překážku a tím je služba Pomoci s Výnosem nebo Výnosu považována za vykonanou a zboží doručeno.Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající není schopen ani v dodatečné 60 denní lhůtě odeslat objednané zboží Kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží individuálně upravené na přání Kupujícího.

Kupující je povinen si zaplacené a dodané zboží převzít od Dopravce. Pokud si Kupující přeje znovu zboží doručit, může být Prodávajícím vyžadována platba zálohy 30% ceny objednávky předem na bankovní účet.

Při převzetí zboží je Kupující povinen vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu a počet dodaných kusů. Dopravce poskytne Kupujícímu přiměřený čas ke kontrole. V přepravním dokumentu (dále jen „Dodací list") Kupující potvrdí svým podpisem správnost dodávky, tj. že byl dodán správný počet kusů zboží a že není viditelně poškozené. Pokud je zboží nekompletní nebo je viditelně poškozené, Kupující uvede v Dodacím listě zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. Kupující má právo na náhradu škody vzniklé na přepravovaném zboží v době od převzetí zboží Dopravcem od Prodávajícího do doby převzetí zboží Kupujícím od Dopravce.

Při uplatnění práva na náhradu škody předloží Kupující Prodávajícímu Dodací list, v případě nekompletní nebo viditelně poškozené zásilky zboží se zápisem o nekompletnosti nebo poškození zboží, a případně fotodokumentaci poškozeného zboží. Prodávající vyřídí uplatněné právo na náhradu škody do 60 dnů od jeho uplatnění.

Součástí dodávky není montáž ani instalace zboží.


Za zpoždění v dodávce zboží zaviněné udáním nekompletních kontaktních údajů Kupujícím Prodávající neodpovídá. Na pozdější reklamace viditelného poškození a nekompletnosti zboží způsobené během přepravy, které bylo převzato Kupujícím jako bezvadné a kompletní, nebude brán zřetel. Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují tyto VOP, ale Reklamační řád.


7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 

Od uzavřené kupní smlouvy je Kupující oprávněn odstoupit do 3 pracovních dnů od objednání zboží v případě objednávky na dobírku nebo do 3 pracovních dnů od odeslání první platby bez udání důvodu na infolince +420 558 080 021 nebo na prostřednictvím emailové adresy [email protected], nebo v písemné podobě na adresu provozovny.


Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy bezodkladně informovat prodávajícího prostřednictvím telefonního čísla +420 558 080 021 či e-mailu [email protected].


8. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud dodavatel není schopen dodat Prodávajícímu zboží za původně udávanou cenu a také v případě zjevné chyby v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá) nebo v případě, že zboží podle individuálního přání Kupujícího nelze vyrobit.

Za zjevnou chybu v kupní ceně zboží se považuje například o jednu číslici (řád) nižší kupní cena, než je obvyklé (tj. když při zadávání ceny „vypadne" jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší kupní cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že se informace o Kupujícím dle článku 2 těchto VOP ukáží jako nepravdivá nebo vzniknou-li důvodné pochybnosti ohledně pravdivosti či úplnosti těchto informací, zejména pochybnosti týkající úplnosti, správnosti či pravdivosti osobních údajů. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo pozastavit vyřízení objednávky a dodání zboží Kupujícímu do doby vyjasnění vzniklých pochybností ohledně pravdivosti či úplnosti informací poskytnutých Kupujícím dle článku 2 těchto VOP.

Prodávající je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že v době připravování objednávky není skladem zboží do hodnoty 1.000 Kč včetně DPH za kus, které svojí funkčností nesouvisí se zbytkem objednávky. V tomto případě Prodávající odstupuje od kupní smlouvy pouze na dané zboží.

V případě, že se Prodávající rozhodne využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, a to v nejkratším možném termínu,, na bankovní účet, ze kterého byla objednávka placena nebo který Kupující Prodávajícímu písemně (emailem) sdělí, pokud není dohodnuto jinak.9. Závěrečná ustanovení

 


Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Kontaktní údaje Prodávajícího:


Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov

IČO:04295501

DIČ:CZ683715731

tel: +420558080021

e-mail:[email protected]/obchodni-podminky-s-1.html