Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ONLINE OBCHOD NÁBYTEK-BOGART.CZ


1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-bogart.cz (dále jen „obchod") slouží pouze pro informační účely, tj. Nevytváří povinnosti pro zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů definují pravidla pro zpracování osobních údajů Správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v internetovém obchodě.

2. Vlastníkem Obchodu a zároveň Správcem osobních údajů je společnost Monika Karolina Grata, se sídlem
Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Ostravy, dále jen Nábytek-Bogart.cz nebo správce.

3. Nábytek-Bogart.cz jedná s maximální péčí a respektuje soukromí zákazníků navštěvujících online obchod.

4. Osobní údaje v internetovém obchodě jsou společností Nábytek-Bogart.cz zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecný předpis o ochraně údajů) - dále jen „GDPR" nebo „nařízení GDPR" a zákon ze dne 10. května 2018 o osobních údajích o ochraně údajů (věstník zákonů z roku 2018, položka 1000).

5. Používání internetového obchodu, včetně nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytování osobních údajů Zákazníkem využívajícím Obchod dobrovolné, s výhradou:
a) uzavírání smluv se Správcem - v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách internetového obchodu a v předpisech internetového obchodu a těchto zásad ochrany osobních údajů neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí elektronických služeb se Správcem má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout.
b) zákonné povinnosti Správce - tj. poskytnutí osobních údajů je zákonný požadavek vyplývající z obecně platných zákonných ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a neposkytnutí tyto znemožní Správci tyto povinnosti plnit.

6. Nábytek-Bogart.cz je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejímž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
c) zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti správce;
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou, kromě případů, kdy jsou tyto zájmy nadřazeny zájmům nebo základním právům a svobodám subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména když je subjektem údajů dítě.§ 1.

Jak shromažďujeme údaje?

1. Nábytek-Bogart.cz shromažďuje informace o fyzických osobách, které vlastním jménem vykonávají obchodní nebo profesní činnost (dále jen podnikatelé), jakož i údaje o fyzických osobách provádějících právní transakce, které přímo nesouvisejí s jejich činností, dále společně jen jako zákazníci.

2. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány v případě registrace zákazníka v obchodě zřízením zákaznického účtu a v případě, že zákazníci provedou jednorázový nákup bez nutnosti vytvoření účtu v obchodě, jakož i v v případě, že se zákazník přihlásí k odběru Newlettera.

3. V případě registrace zákaznického účtu v obchodě zákazník poskytne následující údaje:
a) jméno a příjmení;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo;
e) v případě podnikatelů je výše uvedený rozsah údajů navíc rozšířen o společnost podnikatele a její DIČ / IČO.

4. Výše ​​uvedené údaje může zákazník změnit sám po přihlášení do zákaznického účtu.

5. V případě zadání jednorázové objednávky v internetovém obchodě je rozsah údajů nezbytných k uvedení zákazníky stejný. Zákazníci poskytují následující údaje:
a) e-mailová adresa;
b) jméno a příjmení;
c) adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo;
e) v případě podnikatelů je výše uvedený rozsah údajů navíc rozšířen o společnost podnikatele a její DIČ / IČO.

6. V případě osobního kontaktu Zákazníka s obchodem (e-mail, telefon, chat atd.) Jsou poskytnuty následující informace:
a) e-mailová adresa;
b) jméno a příjmení;
c) adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo.

7. Při přihlášení k odběru Newslettera jsou poskytovány následující informace:
a) e-mailová adresa;
b) jméno a příjmení.

8. V případě podnikatelů je výše uvedený rozsah údajů navíc rozšířen o společnost podnikatele a její DIČ / IČO.

9. Při používání webových stránek Obchodu se automaticky stáhnou další informace (IP adresa přiřazená vašemu počítači nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému).

10. Od zákazníků lze také shromažďovat lokalizační údaje, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných aktivitách prováděných v našem internetovém obchodě.

11. Nábytek-Bogart.cz zaručuje, že data, která shromažďuje, jsou:
a) zpracovávány v souladu se zákonem;
b) shromážděny pro stanovené, zákonné účely a nepodléhají dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely;
c) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
d) uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nutné k dosažení účelu zpracování, a
e) zpracovávány způsobem zajišťujícím adekvátní zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.


§ 2.

Jak používáme shromážděná data?

1. Pokaždé účel, základ, doba a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných společností Nábytek-Bogart.cz vyplývají z akcí, které daný zákazník provedl v internetovém obchodě.

2. Nábytek-Bogart.cz může zpracovávat osobní údaje v internetovém obchodě pro následující účely:
a) plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedeného smlouvy - údaje v maximálním rozsahu (tj. jméno a příjmení, e -mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, doručovací adresa - včetně: ulice, čísla domu, čísla bytu, PSČ, města, země; adresa bydliště / firmy / sídla v případě, že je odlišná od doručovací adresy, a v případě podnikatelů také DIČ a IČO) je uchovávána po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému ukončení platnosti uzavřené smlouvy;
b) stanovení vyšetřování nebo ochrany nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo vzneseny na správce - údaje v maximálním rozsahu, jak je uvedeno výše, a v případě zákazníků nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, také společnost, DIČ a IČO příjemce služby nebo zákazníka jsou uloženy po dobu oprávněného zájmu sledovaného správcem, nejdéle po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v důsledku obchodní činnosti prováděné správcem;
c) marketing - jméno a e-mailová adresa jsou uloženy do doby, než subjekt údajů odvolá souhlas;
d) přímý marketing - e-mailová adresa je uložena po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti prováděné Správcem;
e) zákazník vyjadřuje názor na uzavřenou kupní smlouvu - e-mailová adresa je uložena, dokud subjekt údajů nezruší souhlas;
f) vedení daňových knih - jméno a příjmení, adresa bydliště / firmy / sídla, pokud se liší od dodací adresy, názvu společnosti a daňového identifikačního čísla Příjemce služby nebo Zákazníka, budou uloženy až do uplynutí doby promlčení daňové povinnosti , nestanoví -li předpisy jinak.

3. Lokalizační údaje lze použít k poskytování lepších služeb zákazníkům, analýze statistických údajů a přizpůsobení internetového obchodu preferencím zákazníků a také ke správě internetového obchodu.


§ 3.

Přístup k datům

1. Přímý přístup k osobním údajům shromážděným Obchodem mají pouze oprávnění zaměstnanci Nábytek-Bogart.cz.

2. Společnost Nábytek-Bogart.cz rovněž pověřuje zpracováním osobních údajů následující subjekty:
a) Edrone Sp. z o.o., ul. 1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197-za účelem využití poštovního systému edrone.me, který slouží k zasílání Newslettera,
b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197:-pro marketingové účely pouze pro účely e-mailu, textové zprávy, kampaně sociálních médií spuštěné nebo označené správcem pomocí systém edrone.

3. Vaše údaje mohou být rovněž zpřístupněny subjektům oprávněným je podle příslušných zákonů přijímat, zejména příslušným soudním orgánům a subjektům uvedeným v bodě: „Jak používáme shromážděná data?"

4. Nábytek-Bogart.cz poskytuje zákazníkům, kteří mají zákaznický účet, nepřetržitý přístup k jejich datům a možnost je kdykoli upravit. Chcete -li provést změny, přihlaste se k zákaznickému účtu v obchodě. Zákazník má možnost v případě ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb vymazat osobní údaje ze souboru údajů. Společnost Nábytek-Bogart.cz může odmítnout vymazání údajů zákazníka, pokud zákazník porušil předpisy platné v obchodě, a zachování údajů je nezbytné k objasnění těchto okolností a stanovení odpovědnosti, zejména za Nábytek-Bogart.cz vymáhat nároky od daného zákazníka.

5. V případě přihlášení k odběru Newslettera máte možnost odebrat svou e-mailovou adresu ze seznamu adresátů výběrem příslušné funkce po přihlášení k zákaznickému účtu v Obchodě nebo odesláním příslušné žádosti na kontaktní adresu.
 
6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

§ 4.

Práva subjektu údajů

1. Právo na přístup, opravu, omezení, vymazání nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat po Správci přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti jejich zpracování a má právo na přenos jejich údajů.

2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává na základě vyjádřeného souhlasu, má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, které již bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů způsobem uvedeným v ustanoveních nařízení GDPR a českého práva, zejména v zákoně o ochraně osobních údajů.

4. Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - proti zpracování jeho osobních údajů, včetně profilování.

5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování.

6. Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou na konci zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.


§ 5.

Cookies v internetovém obchodě a analytické programy

1. Internetový obchod používá malé soubory zvané cookies. Pokud to webový prohlížeč umožňuje, ukládá je Nábytek-Bogart.cz do počítače osoby navštěvující online obchod. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, jeho „dobu platnosti" a individuální, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Informace shromážděné pomocí tohoto typu souborů pomáhají upravit produkty nabízené společností Nábytek-Bogart.cz na individuální preference a skutečné potřeby lidí, kteří navštěvují internetový obchod Poskytuje také příležitost sestavit obecné statistiky návštěv prezentovaných produktů v internetovém obchodě.

2. Nábytek-Bogart.cz používá dva typy souborů cookie:
a) Relační cookies: po ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí počítače jsou uložené informace vymazány z paměti zařízení. Mechanismus relačních souborů cookie neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů ani důvěrných informací z počítače klientů.
b) Trvalé cookies: jsou uloženy v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny. Mechanismus trvalých souborů cookie odesílaných Obchodem vám umožňuje ukládat data, která umožňují správné fungování Obchodu a jeho funkcí.

3. Nábytek-Bogart.cz používá vlastní soubory cookie za účelem:
a) autentizaci zákazníka v internetovém obchodě a zajištění relace zákazníka v internetovém obchodě (po přihlášení), díky čemuž zákazník nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce internetového obchodu;
b) analýzy a průzkumy a audity publika, zejména za účelem vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak zákazníci používají webové stránky obchodu, což umožňuje zlepšit jeho strukturu a obsah.

4. Nábytek-Bogart.cz používá externí cookies za účelem:
a) popularizace online obchodu pomocí sociální sítě facebook.com (externí správce cookies: Facebook Inc. se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
b) prezentace názorů na webové stránky Obchodu, které jsou staženy z externí webové stránky opineo.pl (externí správce cookies: Heureka Group a.s. se sídlem v Praze).

5. V rámci marketingových aktivit využívá Nábytek-Bogart.cz následující entity: Google AdWords (reklamy), Google Analytics, HotJar, Facebook Pixel, Heureka, Edrone, TradeTracker. Výše zmíněné nástroje Nábytek-Bogart.cz používá k: analýze dat a statistik, remarketingu, monitorování chování uživatelů na webových stránkách, např. Nahrávání obrazovky, marketingové automatizační činnosti, provozování Newslettera, zobrazování reklam na webových stránkách, affiliate programy .

6. Mechanismus souborů cookies je bezpečný pro počítače zákazníků online obchodu. Zejména není možné, aby se do počítačů Zákazníků dostaly viry nebo jiný nežádoucí nebo škodlivý software. Přesto mají zákazníci ve svých prohlížečích možnost omezit nebo zakázat přístup cookies k počítačům. Pokud použijete tuto možnost, bude možné používání internetového obchodu, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují cookies.

7. Níže uvádíme, jak můžete změnit nastavení populárních webových prohlížečů, pokud jde o používání souborů cookie: Internet Explorer, Mozilla FirefoxChrome, Safari, Opera.

8. Nábytek-Bogart.cz může shromažďovat vaše IP adresy. IP adresa je číslo přidělené počítači návštěvníka Obchodu poskytovatelem internetových služeb. IP číslo umožňuje přístup na internet. Ve většině případů je k počítači přiřazován dynamicky, tj. mění se při každém připojení k internetu, a proto je běžně považován za neosobní identifikační údaje. IP adresu používá Nábytek-Bogart.cz při diagnostice technických problémů se serverem, vytváření statistických analýz (např. Určení, ze kterých regionů zaznamenáváme nejvíce návštěv), jako informace užitečné při správě a zlepšování Obchodu a také pro účely zabezpečení a případná identifikace zatěžující server, nežádoucí automatické programy pro procházení obsahu Obchodu.

9. Obchod obsahuje odkazy i na jiné webové stránky. Společnost Nábytek-Bogart.cz neodpovídá za pravidla ochrany soukromí těchto stránek. Z tohoto důvodu vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů přijaté v nich po návštěvě webové stránky spravované jiným správcem prostřednictvím Obchodu.

10. Nábytek-Bogart.cz  informuje, že ke sledování činností prováděných zákazníkem v rámci webových stránek obchodu používá následující technologie: sledovací kódy Edrone - k analýze statistik webových stránek obchodu a také pro marketingové účely pouze pro účely e-mailové kampaně, sms, sociálních médií spuštěných nebo indikovaných Správcem pomocí systému Edrone.


§ 6.

Přihlášení k odběru Newslettera

1. Prostřednictvím webových stránek Nábytek-Bogart.cz mají zákazníci možnost přihlásit se k odběru Newslettera dobrovolným souhlasem. Pokud je to uvedeno, Nábytek-Bogart.cz zpracovává e-mailovou adresu zákazníka - za účelem poskytování informací o produktech, akcích, novinkách (zasláním Newslettera na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem).

2. Nábytek-Bogart.cz shromažďuje e-maily na 3 místech: při registraci účtu (pokud uživatel zvolí možnost), během transakce (pokud uživatel tuto možnost zvolí), formulář pro přihlášení (k odběru Newslettera, vyberte povinnou možnost).

3. Nábytek-Bogart.cz použije shromážděné e-maily k propagačním a komerčním účelům, tj. K informování o akcích, nových produktech a také k zasílání personalizovaných e-mailů na základě chování / historie uživatele na webových stránkách (tzv. marketingová automatizace).

4. Nábytek-Bogart.cz informuje, že zákazníci mohou kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním Newslettera, odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost jakýchkoli akcí, které Nábytek-Bogart.cz učinil před svým odvoláním. Údaje ve výše uvedeném jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, což má za následek odstranění e-mailové adresy Zákazníka ze seznamů adresátů pro zasílání Newslettera.
 
§ 7.

Recenze v online obchodě

1. Zákazník internetového obchodu má možnost dobrovolně a bezplatně napsat recenzi na nákup v internetovém obchodě. Recenze může být také hodnocení nebo fotografie výrobku zakoupeného v internetovém obchodě.
2. Po dokončení nákupu v internetovém obchodě poskytne prodávající údaje potřebné k vytvoření e-mailové pozvánky společnosti, která proces průzkumu zpracovává. Odesílání průzkumů a proces sběru názorů prostřednictvím formulářů plně řídí společnost TrustMate SA se sídlem na adrese Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. Společnost TrustMate SA zašle zákazníkovi e-mail s žádostí o vypracování posudku spolu s odkazem na online formulář umožňující jeho odeslání. Online formulář umožňuje odpovídat na otázky prodávajícího týkající se nákupu, jeho hodnocení, doplnění osobního popisu recenze a přiložení fotografie zakoupeného výrobku. V případě neposkytnutí názoru po obdržení první výzvy může společnost TrustMate zaslat výzvu znovu.
3. Recenzi může přidat pouze zákazník, který nakoupil v internetovém obchodě prodávajícího.
4. Recenze napsané zákazníky zveřejňuje prodávající v internetovém obchodě a na vizitce TrustMate.io.
5. Napsání recenze nesmí být Zákazníkem zneužito k protiprávnímu jednání, zejména k jednání představujícímu nekalou soutěž vůči Prodávajícímu nebo k jednání porušujícímu osobní zájmy, vlastnická práva, duševní vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo jiných třetích osob.
6. Recenzi lze napsat pouze na výrobek skutečně zakoupený v internetovém obchodě prodávajícího. Vytváření fiktivních/falešných kupních smluv za účelem napsání recenze je zakázáno. Prodávající ani jeho zaměstnanci nemohou být autory recenzí, a to bez ohledu na jejich pracovní zařazení.
7. Recenzi může autor kdykoli smazat.


§ 8.

Zabezpečení osobních údajů

1. Nábytek-Bogart.cz používá bezpečnostní opatření k ochraně dat před ztrátou, zneužitím a změnami. Nábytek-Bogart.cz se zavazuje chránit všechna vaše data v souladu se standardy zabezpečení a důvěrnosti.

2. V případě, že zákazník, který má zákaznický účet v obchodě, jakýmkoli způsobem ztratil přístupové heslo, umožňuje mu obchod vygenerovat nové heslo pro zákaznický účet v obchodě. Obchod však neposílá připomenutí hesla. Heslo zákazníka je uloženo v databázi v zašifrované podobě způsobem, který brání jeho čtení. Chcete-li vygenerovat nové heslo, zadejte svou e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem „Připomenout heslo", který je uveden vedle přihlašovacího formuláře k zákaznickému účtu v obchodě. Nové heslo bude automaticky zasláno pouze na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo uloženou při poslední změně profilu.

3. Nábytek-Bogart.cz nikdy neposílá žádnou korespondenci, včetně elektronické, se žádostí o poskytnutí přihlašovacích údajů, zejména přístupového hesla k zákaznickému účtu. Tyto informace také nejsou dostupné prostřednictvím tradiční korespondence, e-mailu nebo telefonu.

4. Nábytek-Bogart.cz zavádí příslušná technická a organizační opatření, která zabraňují získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami, aby zpracování probíhalo v souladu s nařízením GDPR. Tato opatření jsou přezkoumávána a podle potřeby aktualizována.


§ 9.

Změny zásad ochrany osobních údajů

1. Nábytek-Bogart.cz si vyhrazuje právo provádět změny v zásadách ochrany osobních údajů.

2. Jakékoli další otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů je třeba zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů: [email protected]

/ochrana-osobnich-udaju-s-55.html