Reklamace a vrácení zboží

Reklamace


Pokud jste obdrželi zboží, které je jakkoliv poškozené nebo porušené, potom neváhejte a vyplňte prosím reklamační formulář. Zboží v takovém případě neskládejte a vyčkejte pokynů našeho pracovníka na infolince nebo mailové podpory. Řidič není oprávněn rozhodovat o reklamacích. Úpravami zboží mimo jeho zamýšlený účel a úpravami provedenými v rozporu s montážním návodem dochází ke ztrátě záruky.

Osoby, které mají na starost reklamace, se ihned po doručení zprávy začnou zabývat daným problémem. Následně Vás budeme kontaktovat. V případě odvozu zboží na opravu má kupující za povinnost zboží řádně zabezpečit, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Reklamace vyřizujeme od pondělí do pátku v normální pracovní době.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.nabytek-bogart.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem, přičemž se za spotřebitele považuje každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Monika Karolina Grata, se sídlem Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Ostravy (dále jen „prodávající").Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami před odesláním závazné objednávky. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace.


1. Kontrola zboží

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a nechat si tuto skutečnost přepravcem potvrdit v dodacím listě. Pokud je zboží nekompletní nebo je viditelně poškozené, kupující uvede v dodacím listě zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se zbožím nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


V případě, že kupující zjistí chybějící či vadný díl před sestavením zboží, je povinen zboží dále nesestavovat a kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího prostřednictvím telefonního čísla +420 558 080 021 či e-mailu [email protected] a následně postupovat dle pokynů pověřeného pracovníka prodávajícího.


2. Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


3. Záruční podmínky

 

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.


Záruku nelze uplatnit v následujících případech:


 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace,

 • vada vznikla nevhodným používáním zboží,

 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem,

 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,

 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce,

 • zboží bylo poškozeno živly,

 • zboží bylo upraveno tak, že tato úprava neodpovídá zamýšlenému účelu zboží,

 • zboží bylo upraveno v rozporu s montážním návodem.


4. Postup při reklamaci zboží

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:


 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně (tj. více než dvakrát) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.


Kupující je povinen zboží bezodkladně po jeho dodání zkontrolovat a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:


 • vyplněním elektronického reklamačního formuláře, dostupného zde: http://reklamace.nabytek-bogart.cz/

 • E-mailem na adresu [email protected]

 • telefonicky na tel. č.: +420 558 080 021.

 • poštou na adresu provozovatele: Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem,


Po doručení oznámení o reklamaci bude kupující kontaktován prodávajícím během několika dní, přičemž s kupujícím bude dohodnut postup reklamace a eventuální předání reklamovaného zboží prodávajícímu, pokud by k tomu byl prodávající kupujícím vyzván a (není-li reklamace vyřešena např. pouze dodáním nového dílu). Kupující je povinen vyčkat pokynů prodávajícího ohledně případného odeslání zboží zpět prodávajícímu. V případě, že kupující tímto způsobem nevyčká a zašle zboží prodávajícímu bez předcházejícího pokynu, vystavuje se nebezpečí vzniku nákladů, které může nést sám kupující. Při odeslání zboží je kupující povinen zboží řádně zabezpečit a zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.


Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pětipracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


V případě oprávněné reklamace má kupující, který je spotřebitelem, právo na náhradu minimálních nákladů spojených se zasláním zboží zpět. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.


5. Závěrečné ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 17.6. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 

 

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.nabytek-bogart.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti a není považován podle platných právních předpisů za spotřebitele. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Monika Karolina Grata, se sídlem Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Ostravy (dále jen „prodávající").Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami před odesláním závazné objednávky. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace.


Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Na vztahy mezi podnikateli se nepoužijí ty ustanovení občanského zákoníku, které chrání spotřebitele, ani zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Ani jedna ze smluvních stran není v daném případě považována za stranu slabší.


1. Kontrola zboží

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a nechat si tuto skutečnost přepravcem potvrdit v dodacím listě. Pokud je zboží nekompletní nebo je viditelně poškozené, kupující uvede v dodacím listě zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobené škody. Zápis o nekompletnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se zbožím nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


V případě, že kupující zjistí chybějící či vadný díl před sestavením zboží, je povinen zboží dále nesestavovat a kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího prostřednictvím telefonního čísla +420 558 080 021 či e-mailu [email protected] a následně postupovat dle pokynů pověřeného pracovníka prodávajícího.


2. Rozpor s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, tedy zejména že:


 • je v ujednaném množství;

 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;

 • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;

 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění


Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících případech:


 • vada vznikla nevhodným používáním zboží,

 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem,

 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží,

 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce,

 • zboží bylo poškozeno živly,

 • zboží bylo upraveno tak, že tato úprava neodpovídá zamýšlenému účelu zboží,

 • zboží bylo upraveno v rozporu s montážním návodem.


4. Postup při uplatnění vady zboží

 

V případě existence vady zboží má kupující, v závislosti na povaze takové vady, tato práva z vadného plnění:


 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci , právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.


Pokud kupující uplatňuje právo z vady, kterou považuje za neodstranitelnou, je povinen neodstranitelnost vady prokázat.
Kupující je povinen zboží bezodkladně po jeho dodání zkontrolovat a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:


 • vyplněním elektronického reklamačního formuláře, dostupného zde:http://reklamace.nabytek-bogart.cz/

 • E-mailem na adresu [email protected]

 • telefonicky na tel. č.: +420 558 080 021.

 • poštou na adresu provozovatele: Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem,


Po doručení oznámení o reklamaci bude kupující kontaktován prodávajícím, přičemž s kupujícím bude dohodnut postup reklamace a eventuální předání reklamovaného zboží prodávajícímu (není-li reklamace vyřešena pouze dodáním nového dílu). Kupující je povinen vyčkat pokynů prodávajícího ohledně případného odeslání zboží zpět prodávajícímu. V případě, že kupující tímto způsobem nevyčká a zašle zboží prodávajícímu bez předcházejícího pokynu, vystavuje se nebezpečí vzniku nákladů, které může nést sám kupující. Při odeslání zboží je kupující povinen zboží řádně zabezpečit a zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.


Kupující nemá právo na náhradu nákladů vynaložených na uplatnění reklamace.


Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena v přiměřené lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud nebylo zboží reklamováno bezdůvodně.


5. Závěrečné ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 17.6. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. 

 

 


Vrácení zboží

 

 

Možnost vrácení zboží a způsob je popsán ve Všeobecných obchodních podmínkách. Před vrácením zboží nás prosím kontaktujte předem, pošleme Vám kontaktní údaje na nejbližší odběrní místo. Při vrácení je nutné poslat nám číslo sledování zásilky nebo nám potvrdit osobní předání.
 

 

/reklamace-a-vraceni-zbozi-s-39.html