Obchodní podmínkyObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
společnosti NÁBYTEK-BOGART
I. Úvodní ustanoveníInternetový obchod provozuje společnost NÁBYTEK-BOGART, sídlem Švabinského 1700/4, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČ 04295501, zaps. Městským úřadem Bruntál (dále jen „prodávající").Kontaktní adresa: Monika Karolina Grata

Švabinského 1700/4 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

e-mail: podpora@nabytek-bogart.cz
tel.: +420 558 080 021

Pracovní doba na telefonní lince +420 558 080 021 je v pracovních dnech Po-Pá v čase 9:00 – 17:00, So- 9:00 – 14:00 hod.


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") blíže stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující"). Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž není-li v kupní smlouvě či jinak mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto všeobecné obchodní podmínky.Kupní smlouva je uzavíraná prostřednictvím on – line obchodu provozovaného prodávajícím. Internetový obchod prodávajícího je provozován na internetové adrese www.nabytek-bogart.cz prostřednictvím webového rozhraní.

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hezkynabytek.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Tyto obchodní podmínky

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

II.Uživatelský účet kupujícího


 1. Smlouvu účastníci uzavírají dálkově, na základě registrace a objednávky zboží kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího. Registrací kupující vstupuje do svého uživatelského rozhraní, kde objednává zboží. Přístup k jeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

 2. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, lze uzavírat kupní smlouvu a objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.

 3. Kupující je povinen při registraci a objednávání uvádět správné a pravdivé osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně.

 4. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků si hradí kupující sám.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvyProdávající nabízí zboží(nábytek) na stránkách svého internetového obchodu, přičemž zboží prezentuje jeho popisem včetně možných modifikací, rozměrů a materiálů a případně ilustrační fotografií, přesnou cenou včetně DPH a možností výběru barevného provedení, přičemž jednotlivé barevné provedení se může mírně lišit od skutečnosti. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Smlouva je uzavírána prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího. Objednávané zboží vkládá kupující do elektronického košíku. Kupující si může zboží objednat také :

a) na e-mailové adrese :podpora@nabytek-bogart.cz

b) telefonicky na telefonním čísle  +420 558 080 021. V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.  Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

označení prodávajícího, vč. uvedení kontaktních údajů

označení kupujícího, vč. uvedení kontaktních údajů

označení zboží a popis jeho hlavních vlastností

cena zboží vč. daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, příp. daní

způsob platby

způsob dodání objednaného zboží


Než kupující objednávku odešle, je mu umožněno kontrolovat, měnit a opravovat údaje vložené do formuláře.

Pouze řádně vyplněná a prodávajícímu doručená objednávka je závazným právním jednáním.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s popisem kupovaného produktu uvedeného na stránce www.nabytek-bogart.cz a je obeznámen, co je jeho součástí.

Pokud čalouněný nábytek není skladě, je vyroben podle přání kupujícího v jím vybraném provedení jako objednávka vytvořena na míru.

Prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí doručení objednávky.

V závislosti na charakteru objednávky je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Objednávka je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Prodávající umožní spotřebiteli na jeho žádost přístup k obsahu smlouvy.

Objednávka se uzavírá v českém jazyce.

Pokud je prodávající schopen poskytnout jen částečné plnění objednávky kupujícího, bezodkladně o tom kupujícího vyrozumí a sdělí nejbližší možný termín pro plnění zbytku objednávky, příp. kupujícímu nabídne náhradní plnění. Nabídka náhradního plnění je novou objednávkou a je ohledně této části plnění uzavřena až potvrzením ze strany kupujícího. Kupující není povinen částečné plnění své objednávky přijmout, je však povinen o tom prodávajícího bezodkladně vyrozumět.


Zboží doručujeme v termínu, který dopředu kupujícímu oznámíme. Doprava zdarma při objednávkách nad 19 000,- Kč s DPH.


IV. Cena a platební podmínkyProdávající je povinen objednané zboží dodat kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, a to za sjednanou cenu a kupující se zavazuje kupní cenu uhradit. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Cena nabízeného zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnuje náklady na dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra. K ceně zboží je prodávající oprávněn připočítat dopravné.

Kupní cena se má za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího či u řidiče naší přepravní společnosti. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Kupující má možnost uhradit objednané zboží dobírkou, převodem na účet, v hotovosti, formou splátek nebo prostřednictvím portálu PayU. V případě platby dobírkou bude objednané zboží zasláno prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující platí za zboží při jeho převzetí. Součástí zásilky bude taktéž příslušný daňový doklad.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího dle zálohové faktury, která bude zaslaná prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu spolu s potvrzením objednávky. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží prodávajícím expedováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

V případě platby v hotovosti probíhá platba při osobním odběru objednaného zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. ;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího");
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající může požadovat zálohu za zboží objednané na míru podle osobité specifikace kupujícího (matrace na míru, koberce, čalouněný nábytek a pod.)

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.


 


V. Dodací podmínky


Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu na jím uvedenou adresu. V případě dodání zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, zavazuje se kupující zaplatit dopravné, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Výše dopravného je uvedená v kupní smlouvě a je závislá na výši kupní ceny stanovené v kupní smlouvě a na hmotnosti zboží. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti, svých provozních a výrobních možností v co nejkratším termínu.

Dodací lhůty zboží se liší podle druhu zboží a jsou uvedeny u každého zboží zvlášť. Dodací lhůty platí za podmínky obdržení všech podkladů stanovených v kupní smlouvě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající není schopen ani v dodatečné 30 denní lhůtě odeslat objednané zboží kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit neprodleně zaplacenou částku na účet sdělený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o skutečnosti, že zboží bylo vyexpedováno, a to na emailovou adresu či telefon uvedený kupujícím v objednávce. Objednané zboží je dodáno včas, je-li zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečné lhůty. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na opakované dodání v plné výši. Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od momentu, kdy mu bylo sdělena možnost jeho odběru, je povinen uhradit skladovací náklady, a to ve výši 100,- Kč za každý započatý den. V případě, že tak kupující neučiní ani v náhradní přiměřené poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

O termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat 1-2 dny předem na jeho telefon a v případě, že hovor nepřijme, pak též SMS zprávou a zprávou na jeho e-mailovou adresu.VI. Záruční doba


U kupujícího, který je fyzickou osobou a nakupuje výrobky ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. U kupujícího, který nakupuje výrobky a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky ve smyslu Obchodního zákoníku (právnická osoba), činí záruční doba 6 měsíců a začíná rovněž plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.VII. Nárok na uplatnění záruky


Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím.
Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, z kterých se zakoupené zboží skládá).
Pokud zákazník zjistí zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučujeme následující postup: zásilku odmítnout převzít a provést zápis o škodě. Pokud nezjistíte poškození ihned, můžete provést reklamaci do tří pracovních dnů. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník v tomto případě informuje reklamační oddělení e-shopu společnosti Nábytek-Bogart o poškození zásilky (podpora
@nabytek-bogart.cz). Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety na emailovou adresu : podpora@nabytek-bogart.cz

Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě jiné.

Způsoby vyřizování reklamací

 1. Je-li vada, která je předmětem stížnosti, dle hodnocení výrobce, odstranitelná, bude oprava provedena na místě. V ostatních případech se bude konat oprava výrobku u výrobce.

 2. Způsob vyřizování reklamace určuje výrobce.

 3. Kupující má povinnost vydat nábytek nebo jeho části zástupci výrobce, z důvodu převezení k opravě.

 4. Výrobce nemusí poskytnout kupujícímu náhradní nábytek na dobu opravy.

 5. Odmítnutí poskytnutí výrobku (nebo jeho části) k opravě ve výrobním závodě, nebo neumožnění opravy přímo u zákazníka, je považováno za porušení záručních podmínek.

 6. Kupující ztrácí nárok na záruční opravu v případě jestliže neumožní sjednanou návštěvu technika.

 7. Výrobce nenese odpovědnost za závady o kterých kupující věděl nebo byl na ně upozorněn (kus nábytku z expozice, poškození atd.).

 8. Reklamace koupelnového a kuchyňského nábytku, z důvodu nabobtnání nebudou uznány. Koupelnový a kuchyňský nábytek není voděodolný, má pouze zvýšenou odolnost proti vlhkosti.

 9. Nábytek si zkontrolujte hned při převzetí. Pozdější reklamace nebudou uznány. Pokud je zjištěno poškození je nutno okamžitě vypsat protokol o poškození.

 10. Reklamaci vzhledu a barvy z důvodu jiného nastavení zobrazovacího zařízení klienta nebude přihlédnuto.


VIII. Odpovědnost za vady


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky.
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje) a za které dostal patřičnou slevu.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.
Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

a) nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
b) poškozením zboží v případě vlastní přepravy
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží
e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami
f) technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
g) nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
h) uplynutím záruční doby

Záruka se nevztahuje na závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nabytek-bogart.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na místo dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

8.7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 

IX. Odstoupení od smlouvy

 

9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulár poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nabytek-bogart.cz

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky užívání a musí být vráceno v původním balení. 

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

9.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
X. Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání. Jako většina internetových stránek, i stránky www.nabytek-bogart.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.XI. Ochrana osobních údajů


11.1. Firma Nábytek-Bogart.cz se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava,  IČO 04295501 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 


11.2. Vyplněním Vašich osobních údajů se firma Nábytek-Bogart.cz stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, DIČ, IČO, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení a dodání objednávky.


11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání Vašich údajů pro tyto účely.


11.5. Vaše osobní údajou jsou zasílány, pokud k tomu dáte souhlas, společnostem Heureka.cz, Seznam.cz. Tyto společnosti Vaše osobní údaje přechovávají jen po dobu nezbytně nutnou.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Tato pravidla ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.nabytek-bogart.cz (dále jen „Obchod”).
2. Majitelkou obchodu a současně Administrátorem osobních údajů je firma Nábytek-Bogart.cz Monika Karolina Grata se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provádějící obchodní činnost, zapsaná v obchodním rejstříku s číslem DIČ: CZ683715731, IČO: 04295501, dále jen Nábytek-Bogart.cz.
3. Nábytek-Bogart.cz věnuje zvýšenou pozornost respektování soukromí svých Zákazníků.
4. Osobní údaje v Internetovém obchodě zpracovává společnost Nábytek-Bogart.cz v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR” nebo „Nařízení GDPR”.

§ 1
Jaké údaje shromažďujeme?
1. Nábytek-Bogart.cz shromažďuje informace o fyzických osobách vykonávajících podnikatelskou, nebo odbornou činnost vlastním jménem (dále jen "Podnikatelé"), jako i údaje o fyzických osobách vykonávajících právní úkony, které se přímo netýkají jejich činností, dále jen Zákazníci.
2. Osobní údaje Zákazníků se shromažďují v případě registrace Zákazníka v Obchodě vytvořením Zákaznického účtu a v případě, že Zákazníci uskuteční jednorázový nákup bez toho, aby si museli v Obchode zřídit Účet.
3. V případě registrace Zákaznického účtu v Obchodě, nám Zákazník poskytuje následující údaje:
a) jméno a příjmení;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo;
e) v případe Podnikatelů jsou výše uvedené údaje rozšířené o název firmy a DIČ.
4. Výše uvedené údaje mohou být změněny Zákazníkem po jeho přihlášení na Zákaznický účet .
5. V případě jednorázové objednávky v Internetovém obchodě je rozsah poskytovaných údajů stejný. Zákazníci poskytují následující údaje:
a) jméno a příjmení;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo;
e) V případě Podnikatelů jsou výše uvedené údaje rozšířené o název firmy a DIČ..
6. V případě osobního kontaktu Zákazníka s obchodem (e-mail, telefon, chat atd.), jsou poskytovány následující informace:
a) e-mailová adresa;
b) jméno a příjmení;
c) adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ a město);
d) telefonní číslo.
7. V případe Podnikatelů jsou výše uvedené údaje rozšířené o název firmy a DIČ.
8. Při používaní webových stránek Obchodu jsou automaticky poskytované další informace (IP adresa přiřazená Vašemu počítači, nebo externí IP adresa poskytovatele Internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému).
9. Od Zákazníků mohou být také shromažďovány údaje o jejich relacích, včetně informací o odkazech a lincích, na které se rozhodli kliknout, nebo o jiných činnostech, které byly vykonané v našem Internetovém obchodě.
10. Nábytek-Bogart.cz Vás ubezpečuje, že shromažďované údaje jsou:
a) zpracované v souladu se zákonem;
b) shromažďované na určené, legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování, které by bylo neshodné s těmito účely;
c) meritoricky správné a přiměřené ve vztahu k účelům, na které se zpracovávají;
d) uchovávané ve formě umožňující identifikaci osob, na které se vztahují, ne déle než je potřebné na dosáhnutí účelu jejich zpracování
e) zpracované způsobem zabezpečujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému, nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení, nebo poškození prostřednictvím vhodných technických, nebo organizačních opatření.

§ 2
Jak používáme shromažďované údaje?
1. V případě registrace Účtu v Obchodě se Zákaznícké údaje používají na: vytvoření individuálního Zákaznického účtu a správu tohoto účtu, a na zabezpečení možnosti nakupování v Obchodě, včetně realizace objednávek a jejich doručení. Když si Zákazník vytvoří v našem obchodě objednávku, osobní údaje mohou být poskytnuty pouze dodavatelům, se kterými spolupracuje Nábytek-Bogart.cz.
2. V případě, že si Zákazník vybere platbu za objednané zboží prostřednictvím bankovního převodu, jeho osobní údaje budou poskytnuté v rozsahu potřebném na plnění Smlouvy o prodeji společnosti Fio banka, a.s.,Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1.
3. Údaje z relací mohou být použité na poskytování lepších služeb Zákazníkům, analýzu statistických údajů a přizpůsobení Internetového obchodu preferencím Zákazníků a pro potřeby administrace Internetového obchodu.

§ 3
Mechanismus cookies, adresa IP
1. Internetový obchod používá malé soubory nazývané cookies. Jsou uloženy společností Nábytek-Bogart.cz na počítači návštěvníka Internetového obchodu za předpokladu, že to webový prohlížeč umožňuje. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, "čas vypršení platnosti" a individuálně, náhodně vybrané číslo identifikující tento soubor. Informace shromážděné pomocí těchto souborů pomáhají upravovat produkty nabízené společností Nábytek-Bogart.cz podle individuálních preferencí a skutečných potřeb návštěvníků Internetového obchodu. Nabízejí též  možnost tvorby všeobecných statistik o návštěvách prezentovaných produktů v Internetovém obchodě.
2. Nábytek-Bogart.cz využívá dva typy cookies:
a) Krátkodobé cookies: po ukončení relace prohlížeče, nebo po vypnutí počítače se uložené informace odstraní z paměti zařízení. Mechanismus cookies z relací neumožňuje shromažďování jakýchkoliv osobních údajů, nebo důvěrných informací z počítače Zákazníka.
b) Stále cookies: jsou uchovávané v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstávají tam až do momentu, dokud nejsou vymazány. Mechanismus stálých souborů cookies, které posílá Obchod, umožňují uchovávat údaje, které umožňují správné fungování Obchodu a jeho funkcí.
3. Nábytek-Bogart.cz používá vlastní soubory cookies za účelem:
a) ověření Zákazníka v Internetovém obchodě a zabezpečení relace Zákazníka v Internetovém obchodě (po přihlášení), díky kterému Zákazník nemusí zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;
b) analýzy a výzkumu, jako též auditu návštěvnosti, zejména pro vytváření anonymních statistik, které pomohou pochopit, jakým způsobem Zákazníci využívají Stránky Internetového obchodu, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.
4. Nábytek-Bogart.cz využívá externí cookies za účelem:
a) propagace Internetového obchodu pomocí sociální sítě facebook.com (administrátor externích cookies: Facebook Inc se sídlem v USA, nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
b) prezentace názorů na Internetových stránkách Obchodu, které jsou vzaty z externí webové stránky heureka.cz (administrátor externích souborů cookies: Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, Česká Republika).
5. Mechanismus cookies je bezpečný pro zařízení Zákazníků Internetového obchodu. Tímto způsobem se do koncových zařízení nedostanou žádné viry, nebo jiný nežádoucí, nebo škodlivý software. Ve svých prohlížečích však Zákazníci mají možnost omezit, nebo zablokovat přístup souborů cookies do zařízení. Pokud použijete tuto možnost, budete moci využívat možnosti Internetového obchodu mimo funkcí, které svojí povahou vyžadují soubory cookies.
6. Níže uvádíme, jak/kde můžete změnit nastavení oblíbených webových prohlížečů v oblasti používání cookies:
a.a) prohlížeč Internet Explorer;
a.b) prohlížeč Mozilla Firefox;
a.c) prohlížeč Chrome;
a.d) prohlížeč Safari;
a.e) prohlížeč Opera.
7. Nábytek-Bogart.cz může shromažďovat Vaši IP adresu. IP adresa je číslo přidělené počítači návštěvníka Obchodu poskytovatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup na Internet. Ve většině případů se dynamicky přiřazuje k počítači, tzn. že se mění vždy, když se připojuje k Internetu, a proto se běžně považuje za neosobní identifikační informaci. IP adresu používá Nábytek-Bogart.cz při diagnostice technických problémů se serverem, vytvářením statistických analýz (např. na určení, z kterých regionů je zaznamenáno nejvíce návštěv), jako informace užitečná při administraci a vylepšování Obchodu, jako i z bezpečnostních důvodů a možné identifikaci informací zahlcujících server, nevyžádaných automatizovaných programů na sledování obsahu Obchodu.
8. Obchod obsahuje linky a odkazy na jiné webové stránky. Nábytek-Bogart.cz neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují. Z tohoto důvodu doporučujeme se po přechodu z Obchodu na jiné stránky seznámit s pravidly ochrany osobních údajů.

§ 4
Přístup k údajům
1. K osobním údajům shromažďovaných Obchodem mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Nábytek-Bogart.cz.
2. Vaše údaje mohou být zpřístupněné též subjektům oprávněným přijímat je podle platných právních předpisů, zejména příslušným soudním orgánem a subjektům uvedeným v bodu: „Jak používáme shromažďované údaje?”
3. Nábytek-Bogart.cz poskytuje Zákazníkům, kteří mají vytvořený Zákaznický účet nepřetržitý přístup k jejich údajům a možnost je kdykoliv změnit. Pro provedení požadovaných úprav je potřeba se přihlásit na svůj Zákaznický účet v Obchodu. Zákazník má možnost odstranit svoje osobní údaje z databáze v případě ukončení smlouvy o poskytovaní služeb elektronickou cestou. Nábytek-Bogart.cz může odmítnout vymazání údajů Zákazníka, pokud porušil Obchodní podmínky obchodu a uchovávání údajů je potřebné na objasnění těchto okolností a určení zodpovědnosti, včetně vymáhání nároků od daného zákazníka společností Nábytek-Bogart.cz.
4. Při přihlášení k odběru newsletteru lze vymazat svoji e-mailovou adresu z mailingového seznamu po zvolení příslušné funkce po přihlášení se na Zákaznický účet v Obchodu.

§ 5
Práva dotčené osoby
1. Právo na přístup, opravu, omezení, odstranění, nebo přenos - dotčená osoba má právo požádat Administrátora o přístup k svým osobním údajům, opravit je, odstranit („právo na zapomnění”), nebo omezit zpracování a má právo vznést námitky na jejich zpracování a má též právo na přenos svých údajů.
2. Právo na odvolání souhlasu v jakékoliv chvíli - osoba, jejíž údaje zpracovává Administrátor na základě vyjádřeného souhlasu, má právo kdykoliv odvolat souhlas bez ovlivnění zákonného zpracování, ke kterému už došlo na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
3. Právo podat stížnost dozorovému orgánu – osoba, jejíž údaje zpracovává Administrátor, má právo podat stížnost Předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů způsobem uvedeným v ustanoveních Nařízení GDPR a českého práva, zejména zákona na ochranu osobních údajů.
4. Právo na námitku - dotčená osoba má právo kdykoliv vznést námitku - z důvodů souvisejících s její konkrétní situací - se zpracováním jejích osobních údajů, včetně profilování.
5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracované na účely přímého marketingu, dotčená osoba má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů na takovéto marketingové účely, včetně profilování.
6. Pro uplatnění práva uvedeného v těchto pravidlech soukromí můžete kontaktovat Administrátora zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Administrátora uvedenou na začátku pravidel soukromí, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách Internetového obchodu.

§ 6
Zabezpečení
1. Nábytek-Bogart.cz používá bezpečnostní systémy, které zabezpečují ochranu údajů před ztrátou, zneužitím a úpravou. Nábytek-Bogart.cz se zavazuje chránit všechny Vaše údaje v souladu s normami bezpečnosti a důvěrnosti.
2. V případě, že Zákazník, který má v obchodě vytvořený Zákaznický účet a ztratil libovolným způsobem přístupové heslo, Obchod umožňuje vygenerovat nové heslo pro Zákaznický účet v Obchodě. Obchod však nevyužívá možnost připomenutí hesla. Heslo Zákazníka je uchováváno v databázi šifrovanou formou a způsobem, který zabrání jeho přečtení. Pro vygenerování nového hesla je třeba zadat e-mailovou adresu ve formuláři dostupném pod odkazem „Pripomenout heslo”, který je uvedený v přihlašovacím formuláři. Nové heslo bude automaticky odesláno pouze na e-mailovou adresu podanou při registraci, nebo adresu uloženou při poslední změně profilu.
3. Nábytek-Bogart.cz nikdy neposílá žádnou korespondenci ve formě listů, včetně elektronické korespondence s prosbou o poskytnutí přihlašovacích údajů, zejména přístupového hesla k Zákaznickému účtu. Takovéto informace nejsou poskytované prostřednictvím tradiční korespondence, e-mailem, nebo telefonicky.

§ 7
Změny Pravidel Soukromí
1. Nábytek-Bogart.cz si vyhrazuje právo na provedení změn v pravidlech ochrany osobních údajů. Ke dni provedení změn aktualizujeme datum poslední korekce, které je uvedené níže.
2. Všechny další otázky související s Pravidly soukromí posílejte prosím na adresu: podpora@nabytek-bogart.cz.


/Obchodn%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20podm%EF%BF%BD%EF%BF%BDnky-s-1.html